نیما وشعرنو | بلاگ

نیما وشعرنو

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

نیما  

دریک نگاه

درانقلاب هنری نیما چه اتفاقی افتاد ؟ درقرن چهارم هجری ، به علت های گوناگون ، عرصه برموسیقی تنگ وتنگ ترشد تا تقریبا به حالت کما رفت . اهالی موسیقی وهنربرای حفظ آنچه مانده بود آن را به درون شعرمنتقل کردند . به صورتی که تمامی موسیقی موجود ، به درون شعرنقل مکان کرد وجزء غیرقابل تفکیک شعروکلام شد وبه حالتی درآمد که اگرشعری وزن ، ترنم ، ریتمیک وآهنگ نداشت مردم شعرتلقی نمیکردند . به عبارت دیگرشعروزبان ، وام دارموسیقی شد وزبان دروزن های گوناگون طبع آزمائی شد .هرچه ازقرن چهارم پیش می آیم موسیقی محدود و درون شعررخنه وحفظ میشود . موسیقی دراشعاررودکی کمتر،اما درآثارعنصری ، دقیقی طوسی، خاقانی، ناصرخسرو، فرخی ، خیام ...تا مولانا بلخی وحافظ به وفوروافراط وجود دارد به صورتی که مثلا "بیا تا گل برافشانیم " حافظ را میتوان با بیشترازده جورآهنگ وریتم خواند . انقلاب بزرگ هنری نیما تفکیک موسیقی ازشعربود . درحقیقت وقتی که شعرازاسارت موسیقی رهائی یافت، به جوهره شعری خود رسید . به زبان دیگرشعربه حالت شعریت یا زبان به طبیعت کلامی ساده ی خود بازگشت . وقتی شعرازموسیقی جدا شد به شعرنیمائی وبعدترشعرسپید شاملورسیدیم . ورود موسیقی به شعربیشتردرحوزه بزرگ جغرافیای زبان پارسی وجهان عرب اتقاق افتاد. درعراق ومصرهم خانم نازک ملائکه بعد ازنیما درزبان عربی این تفکیک را آغازکرد . این مهم به صورتی دیگرخارج ازدو زبان پارس وعربی ، درجهان غرب هم اتفاق افتاد که با حوزه زبان پارسی وعربی ومحدویت موسیقی متفاوت است . اگربه این باوررسیده باشیم که جهان هنری ازسه اصل شعر ، موسیقی و رقص تشکیل شده ، انقلاب نیما را بهتر درک می کنیم .    

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 15 اسفند 1396 ساعت: 3:58