عناوين مطالب سایت
عناصر سازنده ی "جهان داستان"

نقد و دانش اکادمیک

نیما وشعرنو

سخنی با اهالی فلسفه

زبان به مثابه ی هدف

تخیل هنر - هنر تخیل

" ضمیر ناآگاه " وقواعد دستور زبان {2}

معنا گریزی در شعر و داستان

هنر و اصل تفاوت

نقدی بر کتاب "تاریک ماه "

چه دانم ها و ندانم ها یا روح زمانه

هنر نقد - نقد هنر

متن و فردیت مولف

نظریه های ادبی : منابع و مراجع

نقدی بر کت&#

هنر و اصل تفاوت

نقدی بر " رس

رمان وضد رمان

رمان وضد رمان

نقدی بر " رسیدن به دور " نوشته قباد حیدر

یاداشتی کوتاه برای نمایش : "تقدیم به ایتالو کالوینو"

"ضمیر ناخو&#

"خطاب به پر&

نفش زبان و &

نقد "رهائی &

یاداشتی ب

یاداشتی ک

برادرم خسرو

ترجمه یا تعطیل تفکر ؟

ترجمه و نقد

نقش فلسفه در نقد ادبیات و هنر

"ضمیر ناخود آگاه " و قواعد دستور زبان 1

"خطاب به پروانه ها " و" چرا من دیگر شاعر نیمائی نیستم "

حقیقت متن مدرن

نفش زبان و راوی در " جهان داستان "

نقد "رهائی بخش "

نقد مخاطب

یاداشتی بر یک داستان "راز خانه شکیب "

فروید و "انرژی روانی " 2

ادبیات و عنصر تکثر

از نگاه دیگر با فیلم "فروشنده "

در همین حوالی

"فروید" و "انرژی روانی"

یاداشتی کوتاه برای فیلم "فروشنده "

نقد ادبی- نظریه ادبی با (گفتمان تفکر انتقادی )

معنا در سفری بی انتها

نقد و فرهنگ نقد

اریک فروم و ضرورت تدریس زبان سمبلیک (1)

فرم و معنا در جهان داستان

"اریک فروم" وضرورت ندریس زبان سمبلیک "2"

نقدی بر کتاب " نامه نانوشته "

واقعیت و فرا واقعیت

نقدی برکتاب"روباه شنی "

"اریک فروم " و ضرورت تدریس زبان سمبلیک " 3"

تواضع در عین اقتدار

یاداشتی کوتاه برای نمایش "لابراتور "

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0057 ثانیه